Internasjonale
førskole

En førskolestudent leser en bok på en stabel med bøker.

Vi på SDIS streber etter å gi et best mulig miljø for barn å vokse. Vi tar imot elever fra første klasse og oppover.

En av skolens viktige oppgaver er å fremme barns utvikling og læring. Vi ønsker at vår skole skal være morsom, inkluderende, trygg og lærerik for alle barn. Barna skal få mulighet til å lære og utvikle seg ved å leke, skape og utforske – på egen hånd, i grupper og sammen med barnehagelærere. Å gi barna omsorg og trygghet er en viktig oppgave for skolen vår.

Elevene leker med leker under veiledning av sin førskolelærer.

Formålet med førskoler

Alle barn har krav på et miljø i skolen som er trygt og fremmer deres trivsel. Førskolelærer i barnehager arbeider aktivt for å skape et inkluderende fellesskap og forebygge mobbing og annen skadelig atferd. Dersom et barn blir utsatt for mobbing eller annen skadelig atferd fra andre barn eller voksne, har barnehagen plikt til å handle og sette inn tiltak. 

Barnehagen er et tidlig pedagogisk program der barn har muligheten til å utforske og lære gjennom lek, under veiledning fra faglig dyktige voksne. Det er vanlig å melde barn inn i førskolen når de er mellom tre og fem år gamle, selv om enkelte skoler også tar imot barn helt ned til toårsalderen. Forskjellen mellom førskole og barnehage ligger i fokuset på læring og utvikling, samt i tilretteleggingen av aktiviteter og pedagogisk tilnærming for å forberede barna på skolestart.

Fordelene i førskolen inkluderer en konsistent struktur og rutine, og fokus på tidlig utdanning som kan inspirere til kjærlighet til læring. De fleste programmer lærer også barn en rekke kognitive, sosiale, emosjonelle og språklige ferdigheter.

Internasjonal førskole

En internasjonal førskole i Norge tilbyr et nærende og inkluderende miljø for barn i alderen 3 til 6 år. Læreplanen blander internasjonale og norske tilnærminger, med fokus på språktilegnelse, sosiale ferdigheter, kreativitet og kognitiv utvikling gjennom lekbasert læring. Flerspråklige lærere fremmer språkkunnskaper i engelsk og norsk samtidig som de verdsetter ulike språk og kulturer. Førskoler tilbyr en rekke aktiviteter som historiefortelling, musikk, kunst, utendørs utforskning og kroppsøving for å øke barnas velvære og nysgjerrighet. 

Å gå på førskole utsetter barn for forskjellige kulturer, språk og perspektiver. Denne erfaringen forbereder dem for akademisk suksess og dyrker verdier som toleranse, respekt og åpenhet, og bidrar til å forme dem som ansvarlige verdensborgere.

Førskoleelever tegner som en del av sitt læringsprogram.

Retten til å gå på førskole

I Norge er retten til å gå i førskole godt forankret og vektlagt som en del av landets utdanningssystem. Førskole, også kjent som barnehage, regnes som en integrert del av småbarnsopplæringen og er tilgjengelig for alle barn fra ett til seks år.

Norsk lov sikrer at førskoleopplæring er tilgjengelig, rimelig og av høy kvalitet. Det blir sett på som en universell rettighet for barn, uavhengig av deres sosioøkonomiske bakgrunn eller familieforhold. Regjeringen setter inn betydelige ressurser for å støtte opp om tilbudet av førskoletjenester over hele landet.

Førskole i Norge fokuserer på helhetlig utvikling, fremme av barns kognitive, sosiale, emosjonelle og fysiske ferdigheter. Det gir et nærende og stimulerende miljø der barn kan engasjere seg i lekbasert læring. I tillegg til å utvikle sin kreativitet, bygge sosiale relasjoner og forbedre sine kommunikasjons- og problemløsningsevner.

Retten til å gå i førskole i Norge gjenspeiler landets satsing på førskoleopplæring som et middel til å fremme like muligheter, fremme sosial inkludering og legge et solid grunnlag for livslang læring og utvikling. Vi i Sandnes International School er en stolt deltaker i denne visjonen. Vi forbereder barna til akademisk suksess samtidig som de dyrker verdier som toleranse, respekt og åpenhet.

Hva gjør man i en førskole?

Førskolen er en viktig fase i barnets utvikling og en forberedelse til grunnskolen. Vi legger til rette et trygt og strukturert miljø som gir barnet forutsigbarhet og trygghet. Samtidig legger vi vekt på fleksibilitet og tilpasningsevne for å møte individuelle behov. 

Kunnskapsdepartementet har fastsatt rammeplan for førskoleoppgaver og innhold. Den beskriver at førskolens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen.

Et førskoleklasserom.

Privat førskole

Private barnehager i Norge er alternative muligheter til de offentlige barnehagene som tilbys av myndighetene. Disse førskolene drives av private enheter og kan variere med hensyn til pensum, undervisningsmetoder og gebyrstrukturer.

Mens offentlige førskoler i Norge er sterkt regulert og mottar statlige midler, opererer private barnehager uavhengig og kan ha ulike filosofier eller tilnærminger til førskoleopplæring.

Foreldre som velger private barnehager for barna sine i Norge vurderer ofte faktorer som beliggenhet, spesifikke pedagogiske filosofier, mindre klassestørrelser eller tilleggstjenester. Private førskoler kan tilby spesialiserte programmer eller fokusere på spesifikke områder som språk, naturbasert læring eller kunstundervisning.

Det er viktig å merke seg at private barnehager i Norge fortsatt må følge visse forskrifter og standarder. Disse er fastsatt av myndighetene, og inkluderer retningslinjer for helse og sikkerhet og krav til kvalifisert personale. Staten gir også økonomisk støtte i form av tilskudd til familier med barn som går i private førskoler, selv om beløpet kan variere avhengig av faktorer som familieinntekt.

Konklusjon

Fysisk utvikling er viktig, og i barnehagen får barna muligheten til å leke og bruke opp energi ved å løpe rundt og være aktive. Denne fokusen på fysisk aktivitet gjelder ikke bare i barnehagen, men fortsetter også for barna som deltar i skolefritidsordningen. Bevegelse og aktiv lek, kombinert med det varierte pedagogiske materiellet, bidrar dette til en akselerert utvikling av deres intellektuelle kapasitet.

Sosialisering er noe barn lærer raskere ved å gå i barnehage, da de er i kontakt med andre mennesker daglig. Kontakt med andre barn bidrar til mer kunnskap og samhold.

På førskolen får barnet ditt muligheten til å oppleve alt dette, så vurder å søke i dag.

FAQ

Hva er en internasjonal førskole?

En internasjonal førskole er en institusjon for utdanning som gir tidlig oppvekst med et globalt perspektiv, og serverer barn med ulike kulturelle bakgrunner.

Hva er fordelene med å melde seg på en internasjonal førskole?

Å melde seg inn i en internasjonal førskole fremmer kulturelt mangfold, språkutvikling og sosiale ferdigheter i et nærende og inkluderende miljø. Det fremmer global bevissthet og forbereder barn på en flerkulturell verden.

Hvordan fremmer internasjonale førskoler mangfold?

Internasjonale førskoler feirer og respekterer kulturelt mangfold gjennom inkluderende praksis, kulturelle begivenheter og eksponering for ulike tradisjoner, språk og skikker. De gir muligheter for barn til å lære og sette pris på ulike kulturer, og fremme interkulturell forståelse.