Students’ school environment

Elevenes skolemiljø

Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Alle ansatte ved skolen har en plikt til å handle når de har kunnskap om eller mistenker at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger.

Eleven og foreldrene kan be om tiltak, da har skolen en plikt til fatte enkeltvedtak.

Eleven og foreldrene kan klage på skolens enkeltvedtak og det er Fylkesmannen som er klageinstans.

Skolene har en plikt til å arbeide systematisk for å fremme elevens helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringsloven §§ 9a-1, 9a-3 og 9a-4